நிறுவன கலாச்சாரம்

விஷன்: ஊக்குவிக்க நாட்டின் ஆற்றல் பெரிய தொழில், ஆயிரக்கணக்கான மைல்களுக்கு நீல வானம் அமைக்க

கலாச்சாரம் சாரம்: நாணயம், ஒத்துழைப்பு, உருவாக்கம், வளர்ச்சி

மேலாண்மை கோட்பாடு: முதல் மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு அடிப்படையில், வாடிக்கையாளர் வெற்றி உறுதி, சுய விஞ்சிய உணர

37has0026rf


WhatsApp Online Chat !