සමාජ වගකීම

 

QQ 截图 20180525114230

 

හෙනාන් ප්රදේශයේ Tianfon සමූහ බොහෝ years.The කණ්ඩායම සඳහා ආබාධිත කටයුතු හා අනෙකුත් පුණ්ය සංගමයේ උදව්, විවිධ මහජන සුභ සාධන කටයුතු සඳහා සහභාගි පරිත්යාග සිවිල් කටයුතු සිදු කිරීමට පියවර ගත ග්රාමීය ප්රාථමික පක්ෂය සංවිධාන ගොඩ සමාජ return.We කිරීමට අවධානය ද ලක්ව වැඩක් එම time.We අධ්යාපනය සංවර්ධනය ගැන අනුක්රමයෙන් ප්රාථමික පාසල්, මධ්යම පාසල්, විශ්ව විද්යාල හා අනෙකුත් අධ්යාපන ආයතන වෙත පරිත්යාග කර ඇත.

 


WhatsApp Online Chat !