ව්යවසාය සංස්කෘතික

දැක්ම: , රට බලශක්ති විශාල කර්මාන්ත ප්රවර්ධනය නිල් අහස දහස් සැතපුම් පිහිටුවීමට

සංස්කෘතික සාරය: විශ්වසනීයත්වය, සහයෝගීතාව, නිර්මාණය, සංවර්ධනය

කළමනාකරණ න්යාය: පාරිභෝගික සාර්ථක කිරීමට කැපවී, පළමු ජනතාවට කියා සිටින්න විද්යාත්මක සහ තාක්ෂණික නව නිපැයුම් මත පදනම, ස්වයං-සංක්රමනයවීම තේරුම්

37has0026rf


WhatsApp Online Chat !