ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

 

QQ 截图 20180525114230

 

ហឺណាន Tianfon ក្រុមយកចិត្តទុកដាក់ទៅ return.We សង្គមយកផ្តួចផ្តើមក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសុខុមាលភាពសាធារណៈនានានិងធ្វើឱ្យអំណោយដល់កិច្ចការស៊ីវិលបានកសាងអង្គការបក្សបឋមសិក្សានៅតាមជនបទដោយជួយសកម្មភាពជនពិការនិងសមាគមផ្សេងទៀតសម្រាប់ក្រុមបរិច្ចាគជាច្រើនខ្វល់ years.The យ៉ាងខ្លាំង អំពីការអភិវឌ្ឍនៃវិស័យអប់រំនៅ time.We ដូចគ្នានេះបានធ្វើជាបន្តបន្ទាប់អំណោយជូនដល់សាលាបឋមសិក្សាកណ្តាលសាកលវិទ្យាល័យនិងស្ថាប័នអប់រំផ្សេងទៀត។

 


WhatsApp Online Chat !