វប្បធម៍សហគ្រាស

ទស្សនៈវិស័យ: លើកកម្ពស់ថាមពលប្រទេសឧស្សាហកម្មធំ, បង្កើតមេឃខៀវរាប់ពាន់នាក់ម៉ាយ

វប្បធម៍សារៈសំខាន់: ដោយស្មោះ, កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ, ការបង្កើត, ការអភិវឌ្ឍ

ទ្រឹស្តីគ្រប់គ្រង: ទទូចមនុស្សដំបូងដែលជាមូលដ្ឋានលើការច្នៃប្រឌិតវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកទេស, ប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីភាពជោគជ័យរបស់អតិថិជនដឹងដោយខ្លួនឯងអស្ចារ្យ-

37has0026rf


WhatsApp Online Chat !