شرکت فرهنگ

چشم انداز: انرژی های کشور صنعت بزرگ، به صورت هزاران مایل آسمان آبی

جوهر فرهنگ: صداقت، همکاری، ایجاد، توسعه

تئوری مدیریت: اصرار مردم برای اولین بار، بر اساس نوآوری های علمی و فنی، متعهد به موفقیت مشتری، درک خود فراروی

37has0026rf


WhatsApp Online Chat !